”Som bekant remitterades den af grosh. Olof Melin väckta motionen om Vestra Hamnkanalens igenfyllande till åtskilliga myndigheter, hvilka nu afgifvit yttrande i frågan.

Hamnstyrelsen har afstyrkt motionen medan Gatu- och vägförvaltningen, poliskammaren och nu senast drätselkammaren tillstyrka motionen. Byggnadschefen major Ph. Åqvist har i sitt till drätselkammaren afgifna tillstyrkande yttrande särskildt berört frågan om afloppsförhållandena hvilka genom kanalens igenfyllande icke skulle försämras. Endast några mindre ändringar för afloppet från Otterhällan blefve nödiga.

Frågan lär under den närmaste tiden förekomma hos stadsfullmäktige, då som bekant husegare fäst som vilkor för bidrag, att stadsfullmäktige skola hafva afgjort frågan före årets slut.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Västra Hamnkanalen.