Göteborgs-Posten presenterade ett utdrag ur  ingeniör E. Wendels föredrag inför Tekniska samfundet:

”Den lilla trafiken, som omfattar tillgodoseende af vårt behof af fisk, ved o.s.v., hänvisas för närvarande till Rosenlundskanalen och Stora hamnkanalen. I den förra har området blifvit knappt och i Stora hamnkanalen blir det disponibla området inskränkt då Kämpebron blir tillgänglig för spårvägstrafik, så att den endast kan öppnas nattetid. För framtiden, då kajer byggas utåt Majorna, måste äfven för västra stadsdelarne den lilla trafiken tillgodoses. Tal. Hade tänkt sig vid Vädersågen anordna en ingående hamn för fisk- och vedtrafiken och visade en ritning i anslutning till detta förslag. Äfven ett annat förslag för ordnande af platsen hade tal. Tänkt sig, nämligen att, om kajer vore byggda ut till Carnegiska bruket, anordna en djupt ingående hamn med pir utanför. Å Sågen och kringliggande områden disponerar staden stora områden och då låge förslaget nära till hands. Då det vore ganska omgripande vore ju ej afsedt att det så snart skulle genomföras. Det vore endast tal:s mening att fästa uppmärksamheten på möjligheterna för platsens ordnande. Afsikten vore att breda största möjliga kajutrymme med bekväma järnvägsförbindelser. Från piren vid Sågen blefve det 250 meter till närmaste bryggan midt emot å andra stranden. Kajerna å bärggrund skulle byggas så att 7 meters ångare vid lägsta vattenstånd skulle kunna flyta öfver. Förslaget borde kunna utföras utan att lägga några hinder i vägen för den genomgående trafiken. Genm grundens beskaffenhet därtill skulle varumagasinen kunna göras solida. Anläggningskostnade och uppofringen af mark blefve ganska väsentlig för förslagets genomförande. Men så skulle ock stora fördelar vinnas. Kajlinien blefve tre gånger så lång som om kajen framfördes i en jämnlöpande linie. Vattenarean i hamnen minskades ej, ty utfyllnaden uppvägdes af utgräfningen, som gjordes för hamnens ernående.” (Ur: Göteborgs-Posten 26 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Engbladska sillmagasinen och salterierna vid Sågen. Uppförda 1906-1907, rivna 1920 (uppg. å foto hos Axel Rosen).