”Vid ransakning i går å cellfängelset med för de många inbrottsstölderna häktade 17:årige Carl Wilhelm Sigfrid Brunström vore äfven inkallade 8 kvinnliga köpare af en del af de stulna persedlarne.

Särskildt å en syvärkstad hade den häktade haft god afsättning af tjufgodset, i det att såväl affärens innehafvarinna som hennes biträden mångfaldiga gånger köpt af honom hvarjehanda saker, samunderkläder, lakan, dukar etc., från ett inköpspris af 5 öre till några kronor. De hade icke dragit några misstankar, enär ynglingen varit snyggt klädd och sett trovärdig ut. De hade fått den föreställningen att han vore utsänd af auktionskammaren. Hans priser hade emellertid varit så billiga, att de betalat utan prut.

Samtliga åtta köparne tillfrågades om de ville återställa de inköpta sakerna utan lösen, hvarpå de sex genast ingingo och de två efter någon stunds betänkande. Härpå förklarade allmänna åklagaren, att han ej ämnade föra någon ansvarstalan mot dem.

För de billiga prisernas skull ha dessa fruntimmer sålunda ådragit sig obehaget af förhör både inför polisen och rådhusrätten samt riskerat att ställas under åtal. Det har äfven intresserat oss att anteckna deras pänningeförluster på inköpen. En förlorade kr. 19:10, en 75, en 8:25, en 12:80, en 13:85, en 12:75, en 16:65 samt en 11:60. Allt sammanlagt bör utgöra en kraftig varning för allmänheten att icke köpa  hvad som hälst af förste bäste kringstrykande pojkar eller andra.

Brunnström har för öfrigt, såsom af det sagda redan framågr, burit sig mycket fiffigt åt. Han har slugt undvikit pantlånekontor och kommissionshandlande och med en korg på armen gått omkring till endast privata personer samt sålt till hvad pris han kunnat få.” (Ur: Göteborgs-Posten 25 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Länscellfängelset vid Sankt Eriks Torg 1901.