1800-talets Göteborg

Skorstenseld å Otterhällan

”Angående skorstenselden i Elektriska anstalten å Otterhällan var skorstensfejaren Englund i dag på e.m. inkallad till poliskammaren. Som förut nämnts hade maskinskorstenen sotats två dagar före eldens utbrott. Hr Englund anförde att sotningen som verkställes hvarje månad ej kunde rik­tigt utföras enär man ej, oaktadt hr Englunds anhållan därom, släckte eldarna. Skorstensfejaren fick nu det besked att om eldarna ej släcktes fullständigt åtminstone två gånger om året, så att grundlig sotning kunde ega rum, han skulle göra anmälan härom till poliskammaren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Södra Liden på 1920-talet.