1800-talets Göteborg

Hövågen

”Drätselkammaren har hemställt att den vid skjutsinrättningen befintliga hövågen skall bibehållas för all­mänhetens begagnande och stå under drät­selkammarens förvaltning.

Som förut meddelats, bar stadsfullmäk­tige beslutat att öfverlemna skjutsningsskyldigheten till en entreprenör och försälja hästar och fordon. Drätselkamma­ren har därför vidare fått bemyndigande att uthyra den af skjutsinrättningen an­vända fastigheten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hövågen 1902 på f.d. Norra Larmgatan 8, namnet utgått p.g.a. ändring i stadsplanen.