1800-talets Göteborg

Gatubelysningen i Göteborg

”Man är nu betänkt på att härstädes i allt större omfattning tillämpa det genom Auerbrännarnes införande förbättrade gasbelysningasättet. För närvarande finnas 800 Auersljus. och inom mars månad nästa är skall detta antal varda ökadt till 1.400. Inom år 1899 har man för afsikt förse samtliga återstående stadens och förstä­dernas gatulyktor, ett 1,OOO-tal, med detta klart och präktigt lysande ljus.

Ombytet i belysningen är naturligtvis förenadt med ej obetydliga kostnader för ny materiel m. m., men den årliga lyshållningskostnadcn lär, oaktadt den väsendtligen ökade ljuseffekten, blifva ungefär densamma som förut.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kämpebron, vy tagen från Södra Hamngate-sidan omkring år 1900.