1800-talets Göteborg

Byggnadsverksamheten under det gångna året

”Byggnadsverksamheten i Gö­teborg under år 1897 ställer sig sålunda: Af boningshus ha nyuppförts 23 af sten och 20 af trä; förändringar ha utförts å 13 sten- och 10 träbyggnader: 3 skolhus, 2 af sten och 1 af trä, ha uppförts; dessutom ha 5 sten- och 2 träbyggnader afsedda för magasin, fabriker, o. d. upp­förts.

I de nyuppförda eller förändrade bygg­naderna ha inredts 1,665 rum och 541 kök samt 185 skolsalar, handelslägenheter, magasins- och fabrikslokaler etc.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Före uppklistrandet å arkivarket med påskrift ”Landskanslibyggnaden i Göteborg 1869”