1800-talets Göteborg

Bref till Göteborgs Aftonblad – Mölndals sjukhus

”Vid sjukhuset i Mölndal, hvilket underhålles af länets landsting men hvars tomt och åbyggnader egas af Fässbergs kommun, har under sistlidne höst betydliga arbeten blifvit utförda.

Sedan kommunen för en längre tid förvärfvat sig dispositionsrätt till en angränsande tomt, ha å densamma befintliga åbyggnader — gamla vanprydande och fallfärdiga trä­rucklen — blifvit bortförda och platsen pla­nerad samt försedd med inhägnader, plante­ringar och bersåer m. m. Vid ett å tomten befintligt källsprång, hvarifrån de kringboende förut brukat hemta vatten, har, för att obehöriga ej skola behöfva inträda å sjukhusets område, en vattenreservoir blifvit anlagd, hvar­ifrån vattnet ledes ner till en vid landsvägen anbringad vattenpost. Denna plats har häri­genom från att vara vanprydande blifvit icke allenast synnerligen prydlig utan äfven en an­genäm vederqvickelseplats för patienterna ge­nom de promenad- och hviloställen som an­ordnats.

Dessa arbeten hafva kräft betydliga kost­nader, men styrelsen har icke behöft begära något anslag härtill hvarken af landstinget eller kommunen, utan hafva erforderliga me­del med berömvärd frikostighet sammanskjutits af för sjukhuset intresserade personer så­väl inom som utom kommunen. Gåfvornas storlek hafva varierat från 6 ända till 500 kronor, hvarförutom tvenne personer skänkt alla behöfliga träd och buskar samt stängseltråd.

Bland personer, som visat synnerligt intresse för företaget, må nämnas ledamoten i styrel­sen organisten John Larsson i Mölndal, hvilken hopsamlat största delen af de erforderliga medlen, samt sjukhusläkaren d:r K. Belfrage och sysslomannen T. M. Torstenson, hvilken tillsammans med den förstnämnde haft öfver- inseendet öfver arbetet, hvilket utförts af träd­gårdsmästaren J. Wallin, en i dylika arbeten väl förfaren person.

Ännu återstå några kompletteringsarbeten, och är det att hoppas, att medel härför på ett eller annat sätt kunna anskaffas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Mölndals sjukstuga (1870-1923) som sedemera blev polishus (1934-1984) och Mölndals museum (1987-2002). Forsåkersgatan 19 (numera Norra Forsåkersgatan 19), år 1909.