”Föreningen Vidkärrs trädgårdsstad u.p.a. igångsätter i dagarna ett egnahemsföretag som kan antagas bli föremål för mer än vanligt intresse. Föreningen har bildats inom S.K.F., bland vars tjänstemän och arbetare man länge önskat få till stånd en bostadskoloni i någon lantlig trakt ej långt från arbetsplatsen. Svårigheterna ha varit många, och frågan har åtskilliga gånger varit på tapeten, men förra året hade man lyckats föra planerna så långt framåt att nyssnämnda förening kunde bildas. Inom densamma har arbetet nu avancerat därhän att byggandet kan ta sin början på måndagen.

Sedan föreningen bildades har dess program utvidgats såtillvida att även icke S.K.F.-are kunna bli medlemmar av densamma, och säkerligen tar föreningen ej fel då den räknar på livlig tillslutning från den övriga allmänhetens sida. Den blivande koloniens tomtområde är beläget på Göteborgs stads mark norr om Härlandavägen och omfattar fem kvarter, nr 43-47 i nittonde roten. Platsen är lyckligt vald, då kolonien kommer att ligga på en sluttning mot söder med de förträffligaste luft- och ljusförhållanden. Runt omkring sträcka sig öppna fält och i omedelbar närhet finnas vackra skogsbackar.

Ej mindre än 126 bostadshus skola här uppföras, två- och trerumshus sammanbyggda samt fem stycken fristående fyrarumshus, de sistnämnda f.ö. inom parantes sagt redan fulltecknade. Ej minst genom att husen sammanbyggas – samt tack vare gynnsamma köpeavtal beträffande material o.s.v. – ha villkoren för att bli byggherre i den nya kolonien blivit ovanligt gynnsamma och sammanslutningen blvit till vad den är avsedd: en bostadsförening för vanliga löntagare.

Den kontanta insatsen har nedbringats till 3000 kr., amorteringslån ur pensionsförsäkringsfonden 1000 kr. samt banklån cirka 10000. Dessutom intecknar staden tomten med omkring 1500 kr., varjämte föreningen intecknar 2500 kr. Sammanlagda byggnadskostnaden beräknas sålunda till ungefär 22000 kr. per fastighet.

Föreningen ombesörjer hela byggnadsarbetet och säljer byggnaderna fullt färdiga.

Husen uppföras av trä med grund och sockel av betong. I köken uppsättes kombinerade ga- och vedspisar, i rummen kakelugnar. Varje hus får egen tvättstuga, matkällare och vedkällare. Därtill kommer en liten köksträdgård att anläggas bakom varje hus varjemte en plantering kommer att pryda framsidan.

Ordförande i bostadsföreningen är kapten Sven de Vardier, och arkitekt är hr Nils Olsson, vilken som bekant bl.a. även projekterat Örgryte trädgårdsstad. Till dessa kunna intresserade vända sig för erhållande av upplysningar. Byggmästaren för den nya kolonien är ingenjör G.A. Gustafsson” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 8 oktober 1921)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur artikel ”Vidkärrs Trädgårdsstad”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 8 oktober 1921.