”Landshöfdingeresidenset lär i vår komma att undergå en storartad restaurering. Nästan samtliga rummen skola målas eller omtapetseras och en del ganska omfattande förändringar komma att göras.

Sålunda är man betänkt på att helt och hållet borttaga skiljeväggen mellan de två stora salarne i andra våningen och om­dekorera den ena af dem, så att de blifva i samma stil samt inlägga parkettgolf i desamma. Vidare kommer landshöfdingens privat- och mottagningsrum att förläggas till annan del af byggnaden.

I resident så väl som i landskansliets byggnad ämnar man dessutom inleda elektrisk belysning.

Ritningar och kostnadsförslag bafva verkställts af arkitekten Carl Crispin härstädes, hvilken äfven utsetts att kontrol­lera restaureringsarbetenas utförande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Landshövdingeresidenset och Landskansliet 1901.