”Vi lefva för närvarande i ett osäkerhetens tidehvarf, en osäkerhet såväl i menniskornas sinnen som i luften och vädret.

Sålunda ha de senaste dagarne brakt oss en mängd budskap om våren från alla håll och kanter.

Man har hört lärkan både vid Klippan, i Kungelfstrakten och i Bohuslän. Ja, från Skåne ända upp till Nerike har den lilla vårbåderskan låtit sina glädtiga toner ljuda.

I dag på morgonen, meddelar man oss, har en stor skara grågäss passerat fram öfver Majorna och Lindholmen på färd mot norden.

Trädens knoppar börja svälla. Pilen, alen och hasseln äro på väg att blomma. Blåsip­por säljas på torget och de små härdiga styfmorsblommoma hafva öppnat sina förvånade ögon.

Allt är som då våren skall börja hålla sitt intåg.

Men knappast har man börjat finna sig i att helt och hållet gå miste om den lilla vän­tade vinterknäppen, förr än denna perflux är öfver en och sållar sina hvita flingor öfver den häpna menskligheten.

Nu i dag på förmiddagen qvittra småfoglarne uppe på takgesimsen, under det snön hvirflar om gathörnen.

Det måtte bestämdt ha uppstått någon oreda bland atomerna — där ute i världs­rymden!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungsportsplatsen ca 1916.