”Stadens restauratörer voro till i dag kl. 11 f. m. kallade till sam­manträde i Arbetareföreningen för att yt­tra sig om ett af Göteborgs-bryggeriema i januari till dem utsändt cirkulär.

Ett trettiotal restauratörer hade infun­nit sig och sedan mötet öppnats, utsågs hr August Jungmark till ordförande och hr J. Ranck till sekreterare.

Flera talare yttrade sig i frågan, som gällde bryggeriernas förklaring att de ej längre kunna gratis förse sina kunder med is. Alla voro ense om att hrr restauratörer borde följa bryggeriernas exempel och sammansluta sig. Den gamla ”För­eningen för värdshusidkare” borde väckas till nytt lif.

Omkring 25 restauratörer antecknade sig genast som medlemmar och en komité tillsattes med uppgift att verka för föreningens tillväxt samt att vid nästa möte framlägga en närmare utredning af isfrågan. Till medlemmar i denna komité utsågos hrr Eggers (ordf.), Weise, Jungmark, Ludvig Larsson, John Anders­son och Ljungberg.

Mötet var afslutadt vid 1/2 1 -tiden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Arbetareföreningen, omkring år 1900