1800-talets Göteborg

Nyktra fridstörare i Gårda

En insändare klagade över hur nykteristerna uppförde sig på gatorna i Gårda:

”I Gårda finnes en goodtemplarloge, Svanen n:r 455 af Nationalgoodtemplarne, hvilken har sin logelokal i Sparfven n:r 6 och klubblokal i Mühlenbockska huset därstädes. Om denna loge har man i Gårda gjort åtskilliga erfarenhe­ter, som man icke väntat från ett sällskap som ju borde föregå annat folk i städadt uppförande. I halft annat års tid har det väckt förargelse att nödgas bevittna det larm och oväsen som logemedlemmarne ställa till efter loge- och klubb­mötenas slut, särskildt på lördags aftnarne. Logemedlermmarne bestå mest af halfvuxna pojkar och fabriksflickor, och det synes bland dem sak­nas personer med nog auktoritet att kunna till­hålla dem att iakttaga städadt och stillsamt upp­förande på vägar och gator.

Skall det kanske gå så långt, att ordnings­makten skall behöfvas tillitas för att hålla nykterhetsfolks glädjeyttringar inom anständiga grän­ser?

Vi nöja oss med detta påpekande nu som en första varning angående ett ofog, som äfven väckt harm inom andra nykterhetskretsar.

Gårdabor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Mühlenbockska villan; Fredriksro, 1947.