Under rubriken ”Från Allmänheten” fanns den 7 april denna vädjan från ”Många Annedalsbor”.

”Till Red. af Göteborgs Aftonblad!

Vördsamt anhålles om införande af nedanstående i Eder ärade tidning.

Vid Krokslätts- samt Haga Kyrko- och Vestergatorna i Annedal pågå f. n. åtskilliga nedrifningar af stenhus, hvilka arbeten bedrifvas på så­dant sätt, att hela grannlaget esomoftast inhöljes i väldiga moln af fint kalkdam, hvilket i synner­het då fönster i kringliggande hus hållas öppna för vädring, tränger massvis in i lägenheterna och där smutsar ned möbler, mattor och golf. Dessutom blir naturligtvis luften genom dammet i hög grad helsovådlig för de kringboende att inandas.

Då det vid rifning af stenhus i stadens inre delar ju brukas att bl. a. genom pågjutning af vatten hindra dammet att yra omkring, så frågas om ej poliskammaren kunde finna skäl att med hänsyn till det helsovådliga och ytterst besvä­rande dammet föreskrifva att liknande åtgärder i detta fall äfven vid nämnda platser vidtoges till de kringboendes skyddande. Att herr polis mästaren ej skall finna undertecknades fråga obefogad, det hoppas med tillförsikt

Många Annedalsbor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Carl Grimbergsgatan; Haga Kyrkogata [tidigare namn], 1870-talet.