1800-talets Göteborg

Ökning af Chalmers- och Teatergatornas bredd

”Drätsel­kammaren hade i skrifvelse till byggnads­nämnden, med framhållande af svårighe­ten att få tomter försålda inom obebygda stadsområdet söder om Kristinelundsgatan mellan Götabergs- och Teatergatorna, med hänsyn hufvudsakligen till den ringa bredden af de inom sagda område befint­liga gator, gjort framställning om sådan ändring i stadsplanen för området, att berörda olägenhet blefve afhjelpt. Bygg­nadsnämnden har låtit genom stadsiogeniören H. W. Brandel uppgöra förslag till en dylik ändring, enligt hvilken Chalmers- och Teatergatorna, den senare ända fram till Vasagatan, på deras vestra sida ökats i bredd från 11,9 meter till 14 meter.

Drätselkammaren har därefter anhållit att nämnden ville vidtaga åtgärd för ge­nomförande af detta förslag, emot hvilket gatu- och vägförvaltningen ej har något att invända.

Byggnadsnämnden hemställer

att stadsfullmäktige besluta att för sin del antaga samma förslag, och att, enär förslaget afser jemkning af ringa betydelse i byggnadsqvarters gränser, beslutet, jemlikt § 10 i bygg­nadsstadgan för rikets städer den 8 maj 1874 och § 8 i gällande byggnadsordning för staden den 11 oktober 1895, underställes konun­gens befallningshafvandes i länet pröfning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Teatergatan, Göteborg.