”Exercishuset Lilla Otterhällan började i går att afflyttas från Göteborg till Uppsala.

Uppfördt åren 1885—86 af byggmästaren J. H. Jakobsson för Första Götas räkning, öfvergick huset Tid regementets för­flyttning från staden till Qviberg i arf till Andra Göta. Sedan detta regemente nu äfven flyttat sina penater från Göteborg, har det ansetts vara med klok beräkning (!) öfverensstämmande att kosta på nedtagning af byggnaden och dess transport till Uppsala, där den på Polacksbacken kom­mer att för sitt gamla ändamål tjenstgöra åt Andra Svea artilleriregemente.

Att åtminstone Göteborgs småpojkar med saknad skilja sig från denna gamla vän, som de under årens lopp vant sig att älska, framgår däraf att de sista dyg­net af dess tillvaro sände densamma en mängd slängkyssar i form af slungstenar, hvarigenom ett femtiotal fönsterrutor fingo skatta åt förgängelsen.

Kontrakt angående byggnadens nedtagande och lastning på järnvägsvagnar är uppgjordt mellan fortifikationsbefalhafvaren i Göteborg och byggmästaren F. O. Peterson.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Project till Lilla Otterhällans användande efter inköp af Wernerlundska Egendomen. Projekt till ett fullständigt Etablissement för Kongl. Götha Artilleri Regemente å Lilla Otterhällan i Göteborg. Projekt af AW Edelsvärd.