1800-talets Göteborg

Djupare ytterhamn och inget tak över Fisktorget

Ett antal beslut fattades under gårdagens stadsfullmäktigemöte, här återges de som gällde hamnen och fisktorget.

Den yttre hamnens fördjupning.

Hamnstyrelsen bemyndigades att under innevarande år få påbörja fördjupnin­gen af hamnens yttre del intill 7 meters vattendjup. Till styrelsens förfogande ställdes härför ett belopp af 30,000 kr., utöfver det redan lemnade årsanslaget för muddring å 40,000 kr.

Intet tak öfver Fisktorget.

Stadsfullmäktige afslogo förslaget om uppförande af ett skjul eller ett tak på pelare å Fisktorget till skydd för handeln med färsk fisk. Förslaget hade afstyrkts af drätselkammaren, fiskhallens styrelse och helsovårdsnämnden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fiskhallen 1897.