1800-talets Göteborg

En karusellgunga

”En karusellgunga är konstrue­rad af  blinde mekanikern och snickaren Axel Stenström, som nästa lördag afton, om vädret blir gynnsamt, sätter den i gång å Kommendantsängen vid gamla Kommendantsvägen.

Stenström, som för åtskilliga år sedan blef blind, har sedan dess sysselsatt sig med en del mekaniska m. fl. arbeten, som ådagalägga god mekanisk begåfning och en icke mindre erkännansvärd sträfvan att sig sjelf redligen försörja. Han förtjenar därför äfven allmän­hetens uppmuntran. Det är på grund däraf vi här omnämna hans nyaste arbete, karusellgungan, och rekommendera den och dess konstruktör i altmanhetens åtanke.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digtitalt museum: Karusell på Uddevallautställningen 1928