1800-talets Göteborg

Stadsbranden 1802

Dagarna före jul 1802 drabbades staden Göteborg av en omfattande stadsbrand. Många av husen i centrum var ännu byggda av trä och det fanns inte något effektivt brandförsvar som kunde bemästra stora eldsvådor. I tidningen ”Götheborgs Allehanda” gavs följande skildring den 22 december.

”Götheborg, d. 20 Dec. Åter en olycklig dag för denna Staden. Larmtrummor och kanonskott uppwäckte med fasans dån i dag klockan ½ 3 på morgonen Stadens invånare; O hwilken anblick! Eldens grufliga utbrott utur Bundtmakaren Langes hus vid Kyrkogatan. Oaktade de bästa och tidigaste ansatser till eldens bekämpande genast företogos, war det dock ingen möjlighet att hindra dess utbredning åt de närmast intill belägna hus, dels i anseende till gatornas trånghet, dels för de tätt intill hwarandra med träd bebyggda tomterna. Med ett ord, alla de bygnader, som woro belägna imellan Södra Stora Hamne- och Östra och Wästra hamnegatorna samt wallen, utom Gymnastik- och Stolehuset, blefwo alla eldens rof. Med största möda och det mäst oförtrutna arbete, bekämpades änderligen eldens tyranni omkring kl 10 på aftonen, sedan han med grufwelig styrka i allt högar förvandlat denna Stads bäst bebyggda Qvarter, den wackra Domkyrkan, Biskopshuset, Posthuset, Stads Boktryckeriet och bägge Apotecken m.m. Det synes som de inom de sist förflutna 10 åren denna Stad öfwergångna eldswådor tillsammans ej utbredt så mycken förödelse som denna. Olyckan är skedd och följderna lära ej uteblifwa.” (Ur: Götheborgs Allehanda 22 december 1802)

Området som drabbades av 1802 års brand är markerad med orange färg på kartan ovan. Kartbilden är hämtad ur Andersson, Bertil, Göteborgs historia: näringsliv och samhällsutveckling. 1, Från fästningsstad till handelsstad 1619-1820, Stockholm, 1996.

Under denna fruktansvärda brand förstördes 179 hus i Göteborg och 2751 personer blev hemlösa. (Brandmuseet) Vid denna tidpunkt skattas stadens befolkning till omkring 13 000, det innebär att cirka 21 procent av invånarna blev hemlösa.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Domkyrkan i Göteborg i det skick den tedde sig sedan den efter 1721 års brand återuppförts i enlighet med stadsingenjören B.W. Carlbergs ritningar. Kopparstick av Gudmund Swensson i Cederbourg: En kort beskrifning öfwer… …siö- handel- och stapulstaden Götheborg… 1739.

1 svar »