1800-talets Göteborg

Misshandeln i Haga

”Målet Hansson contra Anders Nilsson och A. Andersson förevar i dag åter inför rådhusrätten. Intet nytt förekom.

Målsegaren Hansson inlemnade sitt ansvarsyrkande: hon begärde 500 kr. för den henne öfvergångna misshandeln, 400 kr. för att A. Nilsson inför sittande rätt kallat henne “lösaktig qvinna“, m. m., och 10 kr. i ersättning för hvar in­ställelse.

Nilsson bestred att han kallat henne “lösaktig qvinna“. Protokollet från den ransakning, då yttrandet skulle ha fällts, upplästes och befanns vara i öfverensstämmelse med målsegarens uppgift. Nilsson medgaf att om han fällt dessa ord, han ej menat så illa som det lät.

På svarandens begäran uppsköts må­let till den 8 nästk. juni, då båda par­terna förständigades infinna sig “med all bevisning i målet. (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Rådhuset.