1800-talets Göteborg

Östra hamngatan förses med träd

”Gatu- och vägförvaltningen har nu till stadsfullmäktige öfverlemnat för­slag till gatuanordningen i anledning af beslut om fyllning af en del af Östra hamnkanalen.

Kostnadsförslagets slutsumma uppgår till 63,000 kronor, hvaraf 3,000 kronor äro beräknade åtgå till trädplanteringar. Förslaget öfverensstämmer i hufvudsak — utom dessa trädplanteringar — med det af byggnadschefen i mars månad är 1897 upprättade. Förvaltningen yttrar bl. a.:

Ehuru förvaltningen lika litet som byggnadschefen anser att dessa trädplanteringar för all framtid kunna utan hinder för den allt mer växande trafiken qvarstå, har för­valtningen dock upptagit sådana, hvaremot byggnadschefen ej heller haft något att erinra, då dessa träd nog under några tiotal af år blifva en prydnad för denna gata.

Plats för dessa träd i gatans midt anser förvaltningen ej kunna beredas, då sannolikt inom kort dubbla spårvägslinier å gatan blifva behöfliga, och dessa böra utläggas i gatans midtparti, såsom å gatusektionen är utritadt.

Däremot är trottoirernas bredd ökad, hvarigenom en trädrad nära hvardera trottoirens ytterkant får lämplig plats, utan att vara till afsevärdt hinder, då den kommer att stå tillräckligt långt från huslinien.

Förvaltningen har för afsikt att i sitt utgiftsförslag för år 1899 upptaga hela detta arbete till utförande, hvaremot förvaltningen afstyrker att å nyfyllning redan i år utföra en del af arbetet; ej heller torde det vara lämpligt låta någon del af arbetet anstå till år 1900, emedan de nya gatuanordningarna böra så snart lämpligen ske kan vidtagas, så att ej den allmänna trafiken hindras eller försvåras längre tid än omständigheterna oundgängligen betinga.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra hamngatan ca 1910-15.