1800-talets Göteborg

Frågan om gatubelysningen på Östra hamngatan

Det fanns mycket att diskutera kring utformningen av den nya gatan som växte fram, igår var det träden, idag var turen kommen till belysningen ”Gatu- och vägförvaltningen yttrar i sitt förslag till reglering af östra Hamngatan, att förvaltningen — med afseende å ökade bredden af trottoirerna — anser det vara lämpligare att placera den allmänna gatubelysningen in­emot de båda trottoirernas ytterkanter än i gatans midt, såsom i ursprungliga för­slaget upptagits, synnerligast som, sedan detta upprättades, nya gaslyktsanordningar vidtagits, som lemna en väsentligt effekti­vare gatubelysning än den fornt använda.

Då emellertid af stadsfullmäktige beslutits att infordra förslag från gasverksstyrelsen beträffande stadigvarande belysning af dessa gator, anser sig förvaltnin­gen icke böra närmare vidröra denna del a£ frågan, utan endast ytterligare fram­hålla, att de förhöjda hvilplatserna kring båglampstolparne, som ingingo i det ursprungliga förslaget, icke äro upptagna i det nu ingifna, då de synas varaobehöfliga, sedan trottoirbredden ökats och stolparne uteslutits.

Icke heller emot dessa detaljförändrin­gar har byggnadschefen haft något att erinra.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Flyttlass 1912. i oktober