1800-talets Göteborg

Hyllning

”Direktör Erik Lilje­strand, som med nattåget i går afreste till sitt nya verksamhetsfält (han har som bekant utnämnts till direktör för försäk­ringsbolaget “Norrlandi Stockholm), blef å banstationen uppvaktad af en sångkör under ledning af hr Gottfrid Gisslow. Hr G. uttryckte sångarnes tacksamhet och aktning för hvad dir. Liljestrand så energiskt, framgångsrikt och oegennyttigt under många år verkat här i staden för körsångens utveckling och allmänliggörande, hvarpå afsjöngos “Vårt land“ och “Hvem är som ej vår broder mins?“ och ett lefve utbraktes. Dir. L. tackade för hyllningen och sade sig alltid vilja bibehålla sångarvännerna i Göteborg i liflig hogkomst.

Ett stort antal dir. L. närstående per­soner och andra hans bekanta hade in­funnit sig å perrongen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Larsmässemarknad på Drottningtorget framför järnvägsstationen. År 1900.