”För 45 år nedan reste 18-årige göteborgaren Edvard Rittenberg till sjös, och sedan dess har han ej besökt Sve­rige förrän nu i dessa dagar. I många år for han vida omkring som sjöman och befälhafvare på egen skuta. För omkring 25 år sedan slog han sig ned såsom jordbrukare i Texas, hvarest han gifte sig med en amerikanska.

Längtan till hembygden, hvarest han ännu eger syskon och släktingar i lifvet, lockade den nu snart 63-årige mannen att än en gång öfverfara Atlanten.

Göteborgs utveckling under hr Rittenbergs frånvaro har ju varit rent af ena­stående, i sjelfva verket “amerikansk”, och hr Rittenberg kände ej mycket igen af gamla Göteborg. Endast i Majorna kände han igen sig.

Såsom något märkligt må anföras att hr Rittenberg talar svenska språket rent och flytande, ehuru han under dessa gångna 45 år mycket sällan träffat sven­skar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stäckningsbild med Kungsportsavenyn söderut, med förträdgårdar på ömse sidor på gatan. Utsikt från Nya Allén. I fonden skymtar man entrén till Lorensberg. Bilden tagen innan elektifieringen av spårvagnstrafiken. Foto omkring år 1900.