Idag skall vi blicka ut i världen och läsa om Svenska insatser i kriget mellan USA och Spanien.

”Från Marinette, Wisconsin, skrifver en tillfällig korrespondent till A, B.:

Af de få som till denna dag, 26 maj, dö­dats å amerikansk sida finnes ej någon svensk, men väl ett par finnar, och ändock äro mer än 4,000 svenskar anstälda på den amerikan­ska flottan. Dessa sägas vara bland de bä­ste sjömän som äro i amerikansk tjenst, ett bevis på att gamla moder Svea ännu ammar upp friska och lifskraftiga söner.

Som motstycke därtill kan anföras, att af dem som, födda här i landet, frivilligt an­mält sig för inträde i hären, ha öfver 19 pro­cent förkastats på grund af hjertfel, förorsa­kad af öfverdrifvet cigarrettrökande och dito bicykelåkande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Wikimedia Commons och visar när USS Maine exploderade.