1800-talets Göteborg

Skottpenningar

”Göteborgs Jaktsällskap utbetalar i skottpenningar 2 kronor for hvarje dödad Kungsörn, Hafsörn, Jaktfalk, Pilgrimsfalk, Dufhök, Berguf och Fjelluggla, 50 öre för hvarje dödad Lärkfalk, Stenfalk, Sparfhök och Wråk som inlemnas till sällskapets kassör. Adress 3:dje Långgatan n:o 9.

För dunungar af ofvanaämnda arter betalas hälften sa mycket som för gammal fogel.

Foglarne skola inlemnas hela, så att för hufvud och ben betalas ingenting.

För inlemnade Vesslor eller Lekattor beta­las 50 öre stycket.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Havsörn; Bilder av svenska djur [serien]; Svenska djur, skolplansch.