1800-talets Göteborg

Ett besök ombord å en skeppsgossebrigg

”Det var i går e. m. vid 5-tiden vi stötte ut från Bläsan för att beskåda den lilla eska­der, som nu ligger förankrad strax utanför Sänkverket. Den bestod af trenne mindre fartyg, som lågo där så nätta och finputsade på den blå vattenytan och erbjödo en ytterst tilltalande anblick med sina hurtiga hvitklädda skeppsgossar i liflig rörelse på däck, klättrande i vanter och rår.

Som »Gladan» låg oss närmast, förtöjde vi vår roddbåt vid dess fallrepstrappa och klättrade dristigt ombord.

Vi mottogos genast med honnör af några af skeppsgossame, och sedan vi omtalat vårt ärende, beordrades en ung Neptunison att tjenstgöra som ciceron på vår forsknings­färd.

Vi hade dock icke tagit många steg, förr­än en officer med ett manligt, nordiskt ut­seende steg fram och presenterade sig, frå­gande om han finge stå till tjenst.

Det var löjtnant Huitfeldt, och ytterst artigt följde han oss ikring öfverallt och gaf oss följande upplysningar:

Eskadern består af trenne fartyg, flaggskeppet »Najaden», en fullriggad fregatt, samt briggarne »Gladan» och »Falken». Af dessa är »Najaden» störst, mätande 312 tons.

Afdelningschef år kommendörkaptenen C. Petersén-Rosensvärd; fartygscheferna äro: å »Najaden» kapten U. Broman, å »Gladan» kapten A. Gyllenkrok och å »Falken» kaptenen. grefve A. Wachtmeister.

Dessutom finnas å flaggskeppet tvenne officerare och en läkare samt å de begge briggarne en officer och en skeppsläkare. Chefsfartygets besättning uppgår till 100 man, de båda briggarne hafva resp. 78 och (ungef.) 50.

Fartygen äro ute på en öfningstur från den 9 maj till början af september. Från Göteborg styres färden nästa måndag till Strömstad och sedermera tillbaka igen ut­efter kusten till norra Sverige, eventuelt ända upp till Hernösand.

Skeppsgossame antagas vid en minimi­ålder af 16 år, och öfningstiden är nu 2 år (förut 4), efter hvilkens slut de ingå i ma­troskompanier i Karlskrona, blifva »karskrifna», som termen lyder på flottistspråket. Arbetstiden å öfningsfartygen är mel­lan kl. 10 f. m. och 4 e. m. och upptages af exercis och navigering.

För öfrigt är tjensten en ganska be­haglig rekreation, sade vår älskvärde ciceron.

Men jag skulle väl tala om, hur det såg ut ombord. Vi nedstego först akterut i gunrummet, där befälet intager sina måltider; gjorde en titt in i chefens, löjtnantens och doktorns hytter. Det såg propert och hemtrefligt ut öfver allt där. Så fortsatte vi till »trossbotten», där underbefälets logemen­ter voro belägna. Längre bort utefter väg­garna voro väggfasta sofplatser för besättningen, och i »taket» voro »skaffningsbord» placerade, som vid behof nedtagas och upp­hängas.

Å trossbotten hade äfven apoteket, proviantrummet och »kabyssen» förlagts. För­ut låg logementet för de fyra underofficers- korporaler, som på briggen tjänstgjorde som underofficerare.

Så gingo vi upp på däck igen.

Ja, sade vår artige vägvisare, det är snart sett, det här!

Och så gåfvo vi oss i väg, tackande för den beredvillighet, hvarmed vår mission un­derlättats.

Gulliver” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Fotografi, i glas och ram, av briggen ”Gladan” under segel. Fartyget byggt på varvet i Karlskrona år 1855-57.