1800-talets Göteborg

Kommendantsängens gummor

”Skanstorgets saluhall har nu hunnit blifva till största delen uppförd och kommer att gifva platsen ett helt annat utseende, liksom det blifvande tor­get kommer att inverka på omgifmingarna, så att kaféer etc. uppstå invid.

Nedanför Skansen åt Bergsgatan till finnas ännu gamla byggnader på kronans område.

På Kommendantsängens och kronans område belägna småbyggnader hafva un­der långliga tider haft invånare som er­lagt skatt till kommendanten“, så som gummorna sjelfva benämna det.

Den “skatten“ eller arrendet var emellertid icke vidare “blodig“ utan ganska obetydlig och inhöstades för öfrigt icke direkt af kommendanten.

En och annan kommendant, exempel­vis öfverste Carlsson, tala gamla gum­mor med förtjusning om ännu i dag. Det hände nemligen emellanåt att han gjorde en titt i stugorna för att se huru de gamla hyresgästerna på Kommendants­ängen hade det, och denna nedlåtenhet satte gummorna stort värde på.

Nu äro emellertid såväl kommendantsängens gummor som sjelfva Kommen­dantsängen och kommendanten i Göte­borg en saga blott.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skanstorget med saluhal. år 1901.