Idag skall vi lämna Göteborg och bege oss ut på Atlanten och följa dramat när ”La Bourgognes” gick under.

”En af de förfärligaste sjöolyckor som’ under de senaste åren inträffat var den franske emigrantångaren La Bourgognes“ undergång måndags morse 60 mil söder om Sable Island på New Foundlandsbankarne, då öfver 500 personer funno sin död i vågorna. Närmare underrättelser om den hemska olyckan föreligga nu.

La Bourgogne“ lemnade New York på lördagen och ångade med omkring 20 knops fart i östlig riktning mot Havre. Om­bord funnos 506 passagerare, hvaraf 85 hade löst första klass- och 125 andraklass-biljetter. Ångarens befälhafvare var kapten Deloncle och manskapet be­stod af 212 man.

I måndags morse kl. 5 befann sig ångaren 60 mil söder om Sable Island.

En tjock dimma låg öfver hafvet och ångaren gick för “saktad“ (ej sakta) maskin: med en fart af 19 knop i timmen j ångade La Bourgogne“ fram i detta af fartyg uppfylda farvatten. Med full fart kolliderade den med engelska järnskeppet “The Cromartyshire“ som seglade med 6 knops fart.

“La Bourgogne“ träffades midskepps och erhöll så svåra läckor att den nä­stan omedelbart sjönk, tagande med sig befäl och större delen af manskap och passagerare.

“The Cromartyshire“ fick sina bogar  inslagna, förtoppstången föll öfver bord och bogsprötet borttogs.

Passagerare och manskap, som befunno sig under däck i sina kojer, hunno ej att kläda sig och skynda upp. De som befunno sig uppe på däck, grepos af en vansinnig förskräckelse. Kaptenen och andre styrmannen voro de enda af befälet som behöllo besinningen, och efter bästa förmåga försökte de återställa ordningen bland det panikslagna manskapet och de förtviflade passagerarne.

Ea allmän rusning till båtarne följde. Manskapet satte sig i besittning af dessa och hindrade med hugg och slag passagerarne, utan afseende på ålder och kön, att rädda sig i dem. Männen kämpade som rasande galningar för sina lif. Qvinnorna slogos tillbaka med åror och båtshakar. Ett stort antal italienare rusade fram genom trängseln med dragna knifvar, huggande och stickande åt alla håll. Förvirringen var oerhörd.

Genom de krossade skotten rusade hafvet in och fyllde ångaren, och innan befälet ens hade tillfälle att realisera farans verkliga storlek, gick “La Bourgogne“ till botten med 549 personer. I den hvirivel, som uppstod vid ångarens sjunkande, indrogos alla båtarne och de män, som för att rädda lifvet hade 11 kastat sig i hafvet.

Från “The Cromartyshire“ uppkastades raketer, hvilket besvarades från “La Bourgogne“. De båda fartygen skildes åt omedelbart efter sammanstötningen och några minuter senare gick ångaren till botten. Det engelska skeppet lade bi, och då dimman vid ½ 6 tiden lyfte, såg man två fullastade skeppsbåtar styra ned mot det. De upptogos ooh desa utmattade besättning omhuldades på det bästa. I “The Cromartyshire“ qvarstannade på olycksplatsen hela dagen och upplockade de på spillror, lifbälten, m. m. kringfly­tande menniskorna.

När alla de räddade kommit ombord, utgjorde de 169 personer. Bland dessa befunno sig proviantförvaltaren, tre maskinister och 100 sjömän. Endast 65 i passagerare räddades.

Ombord hade befunnit sig omkring 50 barn. Alla omkommo de i vågorna.

Öfver 200 qvinnor funnos bland passagerarne; endast en, mrs A. Lacasse från Plainfield, N. J., räddades tack vare sin mans behjertade ansträngningar.

Ögonvittnens berättelser från olyckan äro i högsta grad upprörande. Manska­pets uppförande har satt en outplånlig fläck på det franska sjömannanamnet.

“The Cromartyshire“ inbogserades till Halifax, N. S., af Allanliniens ångare “Grecian“.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet visar ”The Transatlantic steamer La Bourgogne, entering the port of Le Havre, France.” Omkring år 1895.