”I år hafva jemnt 30 år förflutit, sedan det sista stora tork- och missväxtåret inträffade.

Året i fråga, som icke gärna glömmes af någon då lefvande till någorlunda ålder kommen person, var nemligen som bekant 1868. Intet sådant år utom 1826 är kändt under senast förflutna 125 år. Måhända var man 1826 sämre rustad att möta ett missväxtår än 1868, ty i början af århun­dradet funnos inga järnvägar, på hvilka för­nödenheter beqvämt kunde tillföras af hungersnöden hotande landsändar, men äfven 1868 var järnvägsväsendet i Sverige så föga utveckladt, att man icke kan säga att det lemnade stor hjelp. Under 1868 föll under våren och sommaren icke en regndroppe. En glödande sol strålade hvarje dag från firmamentet, och af dess strålar uppbrändes gräsfälten och förtorkades den uppkomna säden. Verkningarna, som gåfvo sig fullt tillkänna på följande höst och vinter, voro förfärliga. Vägarne voro uppfylda af sväl­tande tiggarskaror, bland hvilka icke sak­nades besutne bönder, som för att undgå hungersnöden måst följa hopen. Bröd ba­kades af näckrosrötter, »syrefrö» och gran- laf (s. k. »skägg»). För afhjelpande af den största hungersnöden måste naturligtvis stats­makterna ingripa.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Kärrängen (Prästängen). August Ek f. 29/3 1858 i Älgarås Maria Charlotta Storm f. 8/9 1863 i Älgarås Gustaf August f. 1/11 1889 i Älgarås Karl August f. 6/1 1891 i Älgarås Esther Maria f. 11/6 1892 i Älgarås Gunnar August f. 4/1 1895 i Älgarås Thorsten Walfrid f. 15/10 1896 i Älgarås Gerda Elisabeth f. 6/5 1898 i Älgarås Ernst Erik f. 13/2 1900 i Älgarås Elsa Wahlborg f. 22/3 1902 i Älgarås Sven Holger f. 9/1 1905 i Älgarås.

Då August Ek (f. 1858) var 12 år, dog hans farfar, som var knekt för Myrhult. År 1860 dog farmodern i kolera. Hon sålde bär till besättningen på ett fartyg i kanalen, blev smittad och dog en tid efter hemkomsten. Skola: August Ek mindes skolan som hållits i Småfalla hos ”Pese-Karl” (Myrhult) och Elges. Skolan varade 2 månader på året.

Nödår: Nödåret 1868 åt man bl.a. havrebröd. I Nässtugan (Orrholmen) dog en flicka av svält. Många åt rovor. Tiggandet var vanligt. Vid ett tillfälle kom 14 barn samtidigt till Bålerud och tiggde. Kyrkan: Från det August Ek var 6 år till sitt 17:e bodde familjen i Sjömarken. Därifrån gick man varje söndag till kyrkan. Endast EN fick vara hemma. Mellan kyrkan och vägen var förr en björkdunge. Detta område, som låg något djupare, var August Ek med att fylla upp. Han körde i jord med ett par stutar. Skogen: Som ung arbetade August Ek bl.a. i bolagsskogen (6år) med att bryta stubbar och köra till tjärbruket. Järnvägen: Under 15 dagar exercerade han i Axvall. Han tillhörde den första kontingenten som fick använda tåg vid inryckningen. Tidigare fick man gå till Axvall, vilket brukade ta 3 dagar. Arbetade en tid vid järnvägen och hade då 1.52 för arbetsdagen på 12 tim. August Ek hade jordbruk, men var också byggmästare. Reparerade och byggde till Hova ålderdomshem 1905. Inredde småskolan i Bredebolet 1906. Förfärdigade en tid träskor och fick 1 krona per par. Snickrade också möbler (I G.B:s ägo en byrå, som en gång gjordes åt Augusts svägerska Mathilda Storm, lärarinna i Nockerud). Från sin uppväxttid i Sjömarken mindes August Ek när klövern kom till Älgarås. I Småfalla fanns fyra ängslador, där höet bars in. En skogsbrand på 2-3 tunnland gick fram över Småfallamarker, men stoppades av sjön. Sme’n i Rännefallet gjorde plogar. (Efter anteckningar av Oscar Hagman).

Reprofotograf: Gunnar Berggren.