”Oceanångaren ”Cathay” danska ostasiatiska kompaniets 6,000-tonoare, som under ett par dagar intagit last här för Eina, afgick i går qväll vid 7-tiden från Nya kajen till Antwerpen för att därifrån direkt afgå till kinesiska hamnar.

Cathay, mätande 6,300 tons, skall jemte östasiatiska kompaniets andra ångare för­medla en direkt ångbåtsförbindelse mellan norra Europas länder och Kina med anlöpande af flera hamnar såsom Port Said, Colomba, Singapore, Shangai och Bangkok, hvarjemte mottages gods med omlastning ätven till åt­skilliga andra ostasiatiska hamnar.

Ångaren hitkom med 1,000 tons last från Köpenhamn och har här inlastat omkring #00 tons olika varor, mest tändstickor. ”Cathay” kan nu medföra ett dussin passa­gerare. Ångaren kommer i Antwerpen att intaga omkring 4,000 tons last och några passagerare. Bolaget har två systerbåtar till ”Cathay och har nu under byggnad en ännu större Ångare (öfver 7,000 lons) som blir färdig nästa var. Från och med nästa år kommer en bolagets ångare att hvarje må­nad afgå härifrån. “Kompaniet“ är ett bolag med vida affärsförbindelser och som äfven sjelft i Siam eger besittningar, såsom teakskogar och koppargrufvor. Den hufvudsakliga returfrakten efter det ångarne utfört en mångfald europeiska varor består också at dessa besittningars produkter, dessutom ris, té etc.

Kompaniet representeras här i Göteborg af hrr August Leffler & Son.

Några exportörer och andra voro i går e.m. inbjudna å Cathay till en lunch, hvarvid danske generalkonsuln Heckscher talade för “Det Ostasiatiske kompagni” och önskade framgång åt den nya förbindelse det nu inledde. Direktor F. Kinch svarade a bolagets vägnar. Bland de öfriga talen må nänina8 de af skeppsmäklaren konsul Knut Dalman och konsul Aug. Fröding, hvilken senare svarade i exportörernas vägnar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från http://www.snesejler.dk.