”Sommarens vanliga fiskmarknad vid kajen af Hultmans hol­me har tagit sin början, i det ett tjugu­tal fiskebåtar infunnit sig med rik last. För saltlånga begäres 10 a 12 kr. pr våla; för kabiljo omkring 30, spillånga 90, rocka 25 och gråsik 20 öre kg.

Under dessa fiskmarknader infinna sig uppköpare från skilda håll, men största delen torde inköpas af handlande här i staden, hvarjemte våra hushåll förse sig med åtskilligt.

Juli månads kreatursmark­nad i dag är ringa besökt och känne­tecknas genom sina sedan våren stigande priser, beroende på den rika foderskörd, som nu här och där börjat inhöstas. För medelmåttiga tidkor begärdes ända till 150 kr. st.

Grisarne, som vuxit till sig, så att icke alla kunde betecknas som späda, kostade ända till 15 å 20 kr. pr. st.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fiskkajen år 1851.