”Tidigt i varas påbörjades grundläggningsarbetet till det nya biblioteket å Hagaplatsen, och man har nu hunnit så långt med uppförandet af byggnaden, att man nått bjelklaget till första våningen. Mot slutet af året hoppas man vara under tak. Arbetet bedrifves för närvarande med en styrka af 35 man.

Den nya byggnaden, som kommer att mäta i längd 38 meter, bredd 22 och höjd 19 meter, torde få ett tilltalande och solidt utseende med sina fyra fasader, däraf

hufvudfagaden åt Vasagatan. Å denna fasad anbringas en altan ofvan om midtelpartiet och å bakfasaden åt Hagakyrkan en balkong af smidesjärn. Altanen får en längd af 15 och balkongen af 19 meter. Fasaderna uppföras af tegel och kalksten. De beklädas till 6 meters höjd öfver marken med dels hyflad kalk­sten på granitsockel, dels s. k. kalkstensnubb. Hvalfven i de större fönstren, alla tvärband och lister komma också att bestå af kalksten liksom äfven hufvudgesimsen och attikan. Till omfattningsstenar vid fönstren och alla hörn användes formsten. Hufvudporten utföres i ek, och portalomfattniningen hugges i ornament.

Yttertaket till byggnaden blifver platt, så att det kan användas till promenad­plats, om man så vill.

Biblioteksbyggnaden kommer att om­fatta två våningar utom källarvåningen. I denna inrymmas bland annat pannrum, tidningskällare, ett arbetsrum, bostad för vaktmästaren, bestående af tvenne rum med kök och skafferi m. m.

I första våningen finnas en större vestibul, expeditionsrummet om ej mindre än 60 qvadratmers yta, därifrån kataloger o. d. utdelas, stora läsesalen, som står i förbindelse med expeditionsrummet och inrymmer omkring 60 bord, hvart och ett bord afsedt för endast en läsare. En större läktare finnes här, gående ut­efter en lång- och en kortsida, där skåp för tidningar och dylikt äro anbrakta. Ett mindre läsrum om 42 qv.-m. ytinne­håll är beläget intill det stora. Dess­utom innehåller denna våning äfven tvenne rum för bibliotekarien, ett rum för assistenten, packrum, dam- och herrtoiletter m. m.

Första våningen är frän golf till tak 6 meter hög.

Expeditionsrummet står genom en spiraltrappa i förbindelse med bokrummet i andra våningen, som omfattar tre sär­skilda bokvåningar, däraf nu till en bör­jan blott en kommer att användas. De öfriga få stå till kommande bebof. Hvardera af dessa våningar mäter i böjd 21/2 meter, d. v. s. inalles således 71/2 meter. Från expeditionsrummet går äfvenledes hiss till bokvåningen. I andra våningen är också brandpost inrättad.

Uppvärmningen sker med varmluft, och belysningen blir elektrisk.

Det nya biblioteket uppföres på entreprenad af byggmästare J. Dähn efter ritningar af arkitekten Hans Hedlund.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: G:a Stadsbiblioteket.