1800-talets Göteborg

Med train till Jonsered

Den 1 december 1856 rullade ett tåg från Göteborg till Jonsered för att inviga den första järnvägsanslutningen till Göteborg. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning återgav händelsen i en mindre artikel

”I dag omkring kl. 12, straxt efter det kanonskotten saluterat till Oscarsdagens ära, afgick från härv. provisionella bangård en train af jernvägsvagnar på profresa till det 1 1/4 mil härifrån aflägsna Jonsered. Till resan hade stadens auktoriteter och ett så stort antal enskilte personer (tillsammans omkring 200), som rummet medgifvit, blifvit inbjudna, herrar och damer.

Färden har varit gynnad af vackert väder och gått i allo lyckligt. Vägen till Jonsered tillryggalades på 23 minuter. Efter ankomsten dit hade hr major Norström den artigheten att inbjuda sällskapet till Bokedahl, hvarest, sedan allehanda förfriskningar blifvit bjudna, H. M. Konungens skål förr slogs af hr lagman Engelblom. Återvägen anträddes omkr. kl. 1 och tillryggalades på 20 min. (Andra tåg hafva förut passerat på mindre än 15 min.) Lokomotiven voro prydda med svenska och norska flaggor, samt konungens namnchiffer.

Det kunde för Göteborgs innevånare icke vara utan ett lifligt intresse, att deltaga i denna första profresa på en jernväg, som otvifvelaktigt kommer att utöfva ett utomordentligt inflytande på hela landet i allmänhet och Göteborg i synnerhet. För mången ägde ock färden hela det behag, blandadt med en viss häpnad, som den första resan på en jernväg måste ingifva.

Till dagens ära gifver Jonsereds ägare, grossh. W. Gibson i dag middag för jernvägsarbetenas chefer och tjenstemän samt andra stadens honoratiores. I afton blir utomdess stor bal å börsen.” (Ur: GHT 1856-12-01)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Statens Järnvägars station; Centralstationen år 1858.