”Ett större egendomsköp bar i dagarne egt rum, i det att Säfvenäs aktiebolag genom stadsmäklaren Thure Strömbeck in­köpt följande egendomar till pris som ej bekantgjorts: 1 mtl frälse Frändtorp af landtbrukaren C. Bengtsson, 1/8 mtl kroskatte Torpa Nopgården af trädgårds­mästaren C. Ferm, l/8 mtl d:o d:o af landtbrukaren J. O. Christensson, 1/2 mtl kronoskatte Torpa Persegården samt egen­domen ”En äng” af samma hemman af landtbrukaren Eman. Pettersson.

Ändamålet med de nya inköpen är att uppdela marken närmast ån i fabrikstomter, för hvilket de tredubbla kommunikationslederna, järnväg, landsväg och den här för pråmtrafik segelbara ån, göra området mycket lämpligt.

Å den kuperade marken, där berg, släta fält och skogsdungar omvexla, är menin­gen att anlägga en villastad i stor stil, hvars förbindelse med Göteborg torde komma att underlättas genom anläggande af elektrisk spårväg.

I en nära framtid torde en järnvägs­station bli anlagd vid Frändtorp ej blott på grund af den stora trafik som här måste komma att uppstå, utan ock för att tillgodose Första Göta art.-regementes behof af en dylik med vexelspår öfver ån och fram till artillerietablissementetet å Qviberg för att göra rege­mentets mobilisering så hastig som möj­ligt.

Efter ofvannämnda egendomsköp eger Säfvenäs aktiebolag ett sammanhängande område af mera än 1,000 tunnland eller öfver 50 millioner qvadratfot. Härutaf egnar sig minst 6 millioner qvadratfot af marken mellan statsbanan och Säfveån väl till fabrikstomter, och öfver 20 milli­oner qvadratfot kunna lämpligen afsättas för anläggandet af villastaden.

Förut meddelade uppgifter om inköp af en del andra egendomar i denna trakt äro ej öfverensstämmande med verkliga förhållandet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Torpa skola, nyare byggnad t.h., uppförd 1896, t.v.äldre byggnad, uppförd 1878.