1800-talets Göteborg

Sorgligt olycksfall

”En tioårig gosse blef i dag på f. m. vid 10-tiden träffad af en från en vid huset n:r 63 Postgatan uppförd ställning nedfallande planka i hufvudet och erhöll svåra, lifsfarliga skador. Plankan kom från en så­dan höjd, att den i fallet bröts tvärt af.

Huset n:r 63 Postgatan har i dagarne undergått en omfattande restaurering. Arbetet, som utförts af byggmästaren F. Pettersson, är nu fulländadt, och ställningarna som täcka det fem våningar höga huset, skulle nedtagas. Därvid rå­kade en stor planka falla ned med ofvannämnda sorgliga påföljd.

Gossen blef genast i sanslöst tillstånd förd till Sahlgrenska sjukhuset, hvarest läkare egnade honom all möjlig omvård­nad.

Undersökningen visade att hufvudskålen spräckts och att hjärnen runnit ut. Något hopp om den olycklige gossens lif förefinnes icke.

Hvem gossen är har ännu ej fullt konstaterats. Men polisen tror honom vara son till den arbetaren, Carlsson, som i våras af olyckshändelse omkom under tillfälligt arbete vid Göteborgs mek. verkstad. Änkan Carlsson, som ligger döende i lungsot å Hotell Skandia, har man ej vågat underrätta om olyckan, men på beskrifning tror man gossen vara hennes 10-årige son.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ritning till boningshus å tomten No1 i stadens 7de rote, år 1891.