”Eldsvåda utbröt i går eftermiddag vid 2-tiden i Arbetarekommunens förra lokal i Järnvägsbasaren vid Bäraregatan, hvilken lokal nu förhyres af firman Ferm & Persson och användes till förgyllareverkstad.

Elden hade på obekant sätt uppkommit å vinden och inom kort fått en ganska stor spridning, så att lågorna slogo ut genom taket då brandcorpsen framkom till platsen.

Släckningsarbetet gick emellertid ovan­ligt raskt, och efter en half timmes ener­giskt arbete var man herre öfver elden, som dock under tiden hunnit anställa rätt stor förödelse. Man hade emeller­tid lyckats begränsa elden, så att den ej nådde sjelfva verkstaden, hvars tak och väggar dock blefvo ramponerade. Lagret och en del under arbete varande material blef emellertid illa skadadt af det genom taket nedströmmande vattnet.

Den intill belägna justeringsbyrån blef också något berörd af elden.

Skadan å fastigheten, som eges af stadsmäklare Rob. von Holten, lär uppgå till omkr. 2,000 kr.

Såväl lagret som fastigheten vore för­säkrade.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bäraregatan år 1950.