Nattens åskväder

“Ack, hvad vårt lif är eländigt!“ Vi hade knappt börjat glädja oss åt det vackra väder som äntligen kommit, förrän det tog en hastig ända med förskräckelse. I går hade vi äkta högsommarväder, och ut till skärgårdens öar styrde tusenden sin färd för svalkas af salta vestanfläktar.

Men redan vid 7-tiden på aftonen bör­jade molnen skocka sig på himlahvalfvet, värmen blef tryckande qvalmig, “åska låg i luften“. Och vid ½ 10-tiden bröt det löst.

Blixtar genomkorsade och söndertra­sade de svarta molnmassorna, som ho­tande uppstego i vester och ett doft mullrande hördes allt emellanåt.

Vid ett-tiden började åskan rulla på rama allvaret, blixtarne blefvo allt intensivare och följde nästan oafbrutet på hvaran­dra, och i strömmar började regnet falla. Vid 3-tiden upphörde regnet.

Det svåra åskvädret drog öfver hela vestkusten.

— Till Göteborgs Aftonblad skrifver en af våra specielle Hisingskorrespondenter:

Ett intensivt åskväder drog öfver Hisingen nästlidne natt, därvid en blixt nedslog i hemmansegaren Patrik Nybergs i Öxnäs ladugård, som ögonblickligen stod i ljusan låga. Ett med ladugården i fråga sammanbygdt manhus tillhörigt förre hemmansegaren Anders Olsson antändes mycket snart; dock hunno däri boende Olsson med hustru och 8 små barn att rädda sig samt större delen af deras lösörebo, enär mycket folk från den af 6 gårdar bestående byn genast ankommo. Elden begränsades till ofvannämnda gård, tack vare det lugna vädret och starka regnet. Ingen menniska skadades, men två svinkreatur och omkring 20 höns innebrändes; husen med inbergade omkring 200 lass hö lades i aska. Elden är nu fullkomligt släckt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Skioptikonbild med motiv rörande olika typer av moln. Åsk-blixt.