1800-talets Göteborg

Nattens åskväder

“Ack, hvad vårt lif är eländigt!“ Vi hade knappt börjat glädja oss åt det vackra väder som äntligen kommit, förrän det tog en hastig ända med förskräckelse. I går hade vi äkta högsommarväder, och ut till skärgårdens öar styrde tusenden sin färd för svalkas af salta vestanfläktar.

Men redan vid 7-tiden på aftonen bör­jade molnen skocka sig på himlahvalfvet, värmen blef tryckande qvalmig, “åska låg i luften“. Och vid ½ 10-tiden bröt det löst.

Blixtar genomkorsade och söndertra­sade de svarta molnmassorna, som ho­tande uppstego i vester och ett doft mullrande hördes allt emellanåt.

Vid ett-tiden började åskan rulla på rama allvaret, blixtarne blefvo allt intensivare och följde nästan oafbrutet på hvaran­dra, och i strömmar började regnet falla. Vid 3-tiden upphörde regnet.

Det svåra åskvädret drog öfver hela vestkusten.

— Till Göteborgs Aftonblad skrifver en af våra specielle Hisingskorrespondenter:

Ett intensivt åskväder drog öfver Hisingen nästlidne natt, därvid en blixt nedslog i hemmansegaren Patrik Nybergs i Öxnäs ladugård, som ögonblickligen stod i ljusan låga. Ett med ladugården i fråga sammanbygdt manhus tillhörigt förre hemmansegaren Anders Olsson antändes mycket snart; dock hunno däri boende Olsson med hustru och 8 små barn att rädda sig samt större delen af deras lösörebo, enär mycket folk från den af 6 gårdar bestående byn genast ankommo. Elden begränsades till ofvannämnda gård, tack vare det lugna vädret och starka regnet. Ingen menniska skadades, men två svinkreatur och omkring 20 höns innebrändes; husen med inbergade omkring 200 lass hö lades i aska. Elden är nu fullkomligt släckt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Skioptikonbild med motiv rörande olika typer av moln. Åsk-blixt.