1800-talets Göteborg

Elektriska spårvägar i Göteborg

”Som bekant tillsatte stadsfullmäktige förra året en särskild komité för utredandet af frågan om anläggande af elektriska spårvägar härstädes. Det dryga arbete som varit förenadt med den­na utredning har i dagarna afslutats, och i går justerades komiténs utlåtande.

Komiterade föreslå fullständigt slopan­de af hästspårvägar och införande af elektriska spårvägar, hvilka böra anläg­gas af och tillhöra staden. Driften af desamma skulle på vissa vilkor öfverlåtas åt det nuvarande spårvägsbolaget med kontrakt gällande för ungefär den tid det nuvarande kontraktet mellan nämn­da bolag och staden räcker.

Bland de öfriga förslag komiterade göra torde särskildt vara af intresse förslaget om anläggandet af en ny ringlinie, som bland annat skulle dragas längs Vasa­gatan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Elektrisk spårvagn vid Kungsportsplatsen, omkring år 1903. Negativet till denna bild lär ha hittats i trossbotten å Stora Torp!