”Elektriska spårvägar i Gö­teborg. Styrelseledamöterna i The Go­thenburg Tramway Co., L:d hafva sedan några dagar jemte konsulterande ingeniörer vistats härstädes för att underhandla med den af hrr stadsfullmäktige tillsatta beredningen i och för utredning af frågan om anläggande af spårvägar för elektrisk drifkraft här i Göteborg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fredsgatan / Södra Hamngatan omkring år 1891.