1800-talets Göteborg

Skansen ”Kronans” område folkpark

”Fortifikationsbefälhafvaren härstädes kapten Claes Grill har till fortifikationsdepartementet, Göteborgs och Bohus läns fornminnesförening och drätselkammaren gjort nedanstående framställning.

Det förljudes att Gatu- och Vägförvaltningen, till hvilken förslaget af drät­selkammaren remitterats, omfattat det med mycket intresse. Skrifvelsen lyder sålunda:

Den 9 juni &r 1687 lades af Eric Dahl­berg “med vanliga ceremonier grundstenen till skansen »Kronan» invid Göteborg, och år 1689 var detta för sin tid synnerligen märkliga fästningsverk — liksom dess sy­sterskans ”Lejonet” — färdigbygdt och ut­gjorde ett yttre bålverk till den redan år 1621 påbörjade stadsbefästningen.

I ett k. bref at den 17 december 1806 be­stämdes, att allt af stadsbefästningen, utom vallen mot stadens redd samt »Kronan» och »Göta Lejon», skulle rifvas. De båda skansarne fingo sålunda qvarstå såsom grånade

kvarlefvor, minnande om hvad fordom svensk fosterlandskärlek åstadkommit. Dessa för Sverige i sin helhet, och för staden Göte­borg i all synnerhet så dyrbara historiska minnesmärken hafva sedan från århundra­dets början undergått skiftande öden.

Sålunda har “Kronan“ dels fått lemna husrum åt arbetsfångar, dels en tid upplå­tits till bostad åt en del af Göteborgs i följd af bostadsbrist husvilla befolkning. I stort sedt kan man dock tyvärr säga att de hänsynslöst öfverleranats åt sitt förfall. Genom en eldsvåda afbrann taket på ”Lejonet” sjelfva midsommardagen 1891. Med beröm­värd nit grep Göteborgs och Bohus läns Fornminnesförening sig då an, skaffade me­del samt täckte med nytt tak det gamla tornet och lappade upp dess remnade murar. Vid samma tillfälle uppsattes lejonbilden af drifven koppar enligt Dahlbergs ursprung­liga ritning. Skansen »Lejonet” är sålunda för en god tid framåt skyddad undan för­gängelsen. Men så lyckligt är ej förhållan­det med skansen ”Kronan”. Den har fortfarande öfverlemnats åt förstörelsen af ti­dens tand och torde, om intet snart åtgöres, omöjligen kunna skyddas från fullkomlig ruinering. Högt tronar skansen på den gamla Ryssåsen och synes vida omkring, frammanande minnen från gångna tider. Nå­got bör därföre göras, och snart göras, för att skydda äfven detta minnesmärke, hvars till stor del bortblåsta plåttak och remnade murar tränga till hjälp.

Som Göteborgs stad synes utvidga sig åt detta håll och nya byggnadsqvarter uppstå rundt skansen, vore äfven skäl att ordna och plantera den inskränkta platsen omkring sjelfva tornet, hvarigenom traktens i ekono­miskt hänseende i allmänhet mindre lyckligt lottade befolkning erhölle en angenäm vi­stelseplats med fri och herrlig utsikt öfver land och vatten.

Med anledning af ofvan anförda skäl vå­gar jag därför framlägga följande

Plan till reparation af skansen ”Kronan” samt
ordnande af tillhörande mark.

Fortifikationsdepartementet åtager sig att verkställa en genomgående yttre och inre reparation af den s. k. kasernen, hvil­ken kostnad beräknas stiga till 2,900 kronor.

Göteborgs och Bohus läns Fornminnesförening åtager sig att lägga nytt tak på skansen ”Kronan” samt att med skolning och cementbruk upplaga murarna, där så­dant anses oundgängligen nödigt. Kostna­den härför beräknas stiga till 6,000 kronor.

Göteborgs stad åtager sig att ordna och med låga buskväxter etc. plantera om­rådet omkring skansen samt utsätta ett lämpligt antal bänkar för besökande. An­läggningskostnaden härför beräknas stiga till 2.000 kronor och sedermera årliga under­hållskostnaden till 100 kronor.

4) Fortifikationsdepartementet uppdrager åt fortifikationsbefälhafvaren i Göteborg att dels i den s. k. kasernen utan ersättning upplåta en lägenhet af två rum och kök åt en person, som till ersättning för denna förening åtager sig att vaka öfver skans och plantering samt dels uthyra den andra lägenheten af två rum och kök samt af den härför inflytande hyresersättningen upplägga och redovisa inför de­partementet och Fornminnesföreningen en särskild kassa, uteslutande afsedd till framtida underhåll åt skans och kasern. Det i kasernen befintliga stora rum, som förut varit sjukrum för fångarne i skansen, upplåtes — sedan nödig plats till vedbodar för de båda lägenheterna undantagits — kost­nadsfritt till förvaringsrum för trädgårds- och renhållningsverktyg samt för soffor un­der vintern.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg. Skansen Kronan, ej daterat.