1800-talets Göteborg

Friluftslekar för ungdomen

”Styrelsen för Sällskapet Ungdomens friluftslekar hvilket bildats å Latinläroverkots högtids­sal 16 sistlidne april d. å. för befordran­de af lekar i det fria bland gossar och flickor vid stadens läroverk, har haft sitt första sammanträde under det nya läs­året.

Styrelsen har under den gånga somma­ren låtit iordningställa två nya lekplatser för flickor, den ena belägen nedom Karl Johanskyrkan och afsedd for Majornas flickelementarläroverk, den andra upptagande en del af Heden öster om Exercishusets östra gafvel. Dessutom har den s. k. Ekmanska tomten vid Allén, som redan upplåtits till lekplats, ökats med ett nytt område, som staden ställt till förfogande. Alla dessa nya områden kunna ej nu genast begränsas, enär fast grästorf ej ännu hunnit bilda sig. Fäl­ten komma emellertid att inhägnas för att så småningom tagas i bruk. För läroverken komma såsom förut Heden och torget X i Majorna att utgöra lekplatser.

Så snart som möjligt skola leköfningarna börja vi de tre elementarläroverken och vid följande flickläroverk: Nya elementarlärover­ket, Kjellbergska flickskolan, Majornas elementarläroverk, Halls, Rudebecks och Privata elementarläroverket. Från hvart och ett af dessa senare läroverk hafva ett visst antal lärarinnor förklarat sig villiga att leda ele­vernas öfningar. För att göra dessa da­mer förtrogna med lekarne har styrelsen un­der slutet af förra vårterminen och början at denna termin anordnat en afgiftsfri lekkurs härstädes i lekens praktik. Dessa öfningar hafva pågått några gånger i veckan å Hall­ska skolans rymliga gårdsplan under ledning af kand. J. W. Åkermark.

Styrelsens mening är att i oktober, om väderleken tillåter, söka få till stånd en allmän offentlig lekfest, vid hvilken under hösten inöfvade lekar skulle utföras, och hvarvid allmänheten skulle sättas i tillfälle att taga kännedom om dessa kroppsöfningar i det fria.

Styrelsen önskar få fästa allmänhetens uppmärksamhet på den stora betydelse, som dessa friluftslekar hafva som helso-, förströ­else- och uppfostringsmedel, samt den trygg­het, som för föräldrar ligger däruti att dessa öfningar ständigt ledas och öfvervakas af därtill lämpliga personer. Styrelsen hoppas att stadens invånare allmänt skola stödja fö­retaget genom att ingå som medlemmar i sällskapet, enär endast genom en stor till- slutning saken kan ekonomiskt betryggas.

I detta sammanhang kan nämnas att årsafgiften är frivillig, dock ej understigande 2 kronor for familj.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Latinläroverket.