1800-talets Göteborg

Handel med stulet gods

”Efter angifvelse af mekanikern Frans Ramberg åtalade stadsfiskal Mellqvist vid Göteborgs rådhusrätt kommissionshandlanden Marcus Pollack i Göteborg, för det Pollack af eldaren Karl Au­gust Svensson köpt åtskilliga äldre silfvermynt och en minnespenning af brons, hvilka Svensson tillgripit från Ramberg, ändå att Pollack haft skälig anledning att misstänka Svensson för oloflig åtkomst till desamma.

Rådhusrätten fann, på grund af hvad i målet förekommit, Pollack vid inköpet af ifrågavarande mynt hafva haft skäl miss­tänka Svenssons oärliga åtkomst till desam­ma samt dömde honom jemlikt 3 kapitlet 10 § strafflagen att böta 200 kronor.

Pollack sökte ändring i Göta hofrätt, som dock nu förklarat skäl ej förefinnas till än­dring i det öfverklagade utslaget.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gustav Adolfs torg, Göteborg. Västra fasaden med Rådhuset och Kommendantshuset. Hypoteksföreningens hus/Wenngrenska huset till höger. Bakom rådhuset syns Tyska kyrkans/ Christinae kyrkas torn.