1800-talets Göteborg

Göteborgs järnvägsstation

”Järnvägsstyrelsen uppdrog som bekant i fjol åt civilingeniör C. 0 Gleim i Ham­burg att uppgöra en plan för ny järn­vägsstation i Göteborg. Enligt hr Gleims förslag skulle person- och godstrafiken fördelas på två stationer. Personstatio­nens hufvudbyggnad skulle komma att ligga i hörnet af Drottningtorget, strax intill den nuvarande stationen. Denna skulle omdanas till godsstation på så sätt att en ny gata från det nuvarande stationshuset droges snedt öfver området till Bergslagsgatan i närheten af Bergslagsbanans station. Å ena sidan om denna nya gata skulle den nya godssta­tionen förläggas. Af denna plan framgår att gods- och personvagnarna måste skiljas åt före Göteborg. Detta skall försiggå antingen i Olskroken eller i Gårda, hvarför den på förstnämnda plats förekommande rangeringsstationen skall utvidgas och en ny dylik station anläg­gas i Gårda.

Något kostnadsförslag har ännu ej upprättats, men det lär bli en affär på 6 å 7 millioner kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Drottningtorget och stationen omkring år 1890.