”Källarmästaren Olof Möller har nu af hr Victor Norman köpt de denne tillhöriga byggnaderna inom detta utvärdshus område, nemligen Cirkusbyggnaden och Alhambrateatern samt magasins- och maskinhus m. m. tilllika med elektriska ledningar etc.

Den utlysta auktionen å det rikhal­tiga och värdefulla lösöreboet m. m. rub­bas ej af ofvannämnda bygnadens för­säljning under hand. Försäljningspriset är icke bekantgjordt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Lorensbergs restaurang