1800-talets Göteborg

Missionspredikan

”Missionspredikan hålles at pa­stor Fr. Ljungqvist i Domkyrkan 6 e. m. i dag och i Oscar Fredriks kyrka om onsdag kl. 7 e. m., hvarvid kollekter upptagas till förmon för svenska kyrkans missonsverksamhet, hvarförutom pastor Ljungqvist på tisdags afton i en prestkonferens kommer att lemna meddelanden från missionsfältet.

Pastor Ljungqvist arbetar på svenska kyrkans missionsfält i Syd-Afrika.

Jemte honom och tillhörande hans grupp af missionsarbetare vistas här för närvarande äfven pastor Ljungqvists fru och en son, hans broder, som är snickare och har att sörja för byggnader och jord­bruk m. m. därute, jemte hustru och en dotter samt fröken Ekström, som går ut såsom guvernant för missionär Fristedts barn, en pastor Fristedts dotter, som nå­gra år vistats i Sverige, samt en syster till missionär Norenius.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stäckningsbild Värmlandsgatan söderut. I fonden Oscar Fredriks kyrka. Foto år 1902.