1800-talets Göteborg

Andrée?

Tidningarna presenterade ännu hösten 1898 en del ”nyheter” om Andrée, han och hans följeslagare syntes på många olika platser runt norra halvklotet, denna gång vid Grönland.

”Köpenhamn d. 20. Enligt “Nationaltidende“ har befälhafvaren å grönländ­ska handelsfartyget Godthaab kapten Bang berättat att han under sin vistelse i Angmangsalik af grönländare erfa­rit att dessa en natt i slutet af oktober eller i början af november förra året hört skott ute på isen.

Enär ingen grönländare den natten var på isen, hade bland dem uppstått den förmodan att skotten, som hörts af många personer från olika platser, möjligen kunde härröra från Andrée och hans följeslagare, hvilka då måste ha varit på drift söderut med isen.

Vidare upplysningar än dessa hade kapten Bang ej lyckats erhålla.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Porträtt av S.A. Andrée.