1800-talets Göteborg

Velocipedåkares önskemål

Dagens text är en insändare, ”Från allmänheten”, en velocipedåkare som klagar på droskor som inte har någon belysning när dom kör i mörker.

”Då velocipedförordningen förbjuder åkning utan lykta, frågas om icke någon förordning kunde ålägga äfven droskkuskar att hafva lykta tänd vid sin åkning efter mörkrets in­brott. Det inträffar rätt ofta kollision mel­lan velocipedåkare och droskor, och detta af den orsaken att den förra icke observe­rat den senare.

Önskligt vore om åkare och ölutkörare i regeln ville köra åt venster, hvilket dessa icke alls tyckas bry sig om.

En tredje oegentlighet är den att den del af stora allén som kan befaras med ve­lociped oftast är upptagen med högar af sopor.

Kunde vederbörande i någon mon afhjelpa dessa oegentligheter vore vi rysligt tack­samma.

Velocipedåkare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Stockholms Velociped klubbs utfärd till Drottnigholm 1897. Längst fram sittande, Karl-Erik Forslund.