1800-talets Göteborg

Tekniska Samfundet inleder sitt arbetsår

”Tekniska Samfundet inleder om måndag afton sitt arbetsår med sam­manträde kl. ½ 8 e. m. å hôtel Eggers, hvarvid föredrag kommer att hållas af ingeniör B. H. Wallin om acetylengasverket Freyr, i sammanhang hvarmed vi­sas gasverket i verksamhet. Diskussion kommer därpå att ega rum rörande de föreslagna elektriska spårvägarne, hvilken fråga inledes af samfundets sekreterare, ingeniör F. Blidberg.

Utställningen för dagen omfattar bland annat af arkitekt Hans Hedlund upp­gjorda ritningar till hufvudbyggnad å Gräfsnäs.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Lampa för acetylengas, AGA, i låda med tillbehör.