”Denna firma grundades i mitten av 1800-talet av Aug. Krüger. Omkring år 1870 inträdde arkitekt J.A. Westerberg i firman och firmanamnet ändrades i samband därmed till Krüger & Westerberg. Efter några år utgick Westerberg ur firman, som därefter återtog sitt gamla namn, vilket åter ändrades omkring år 1890 till A Krüger & Son, då sonen, arkitekten Ernst Krüger inträdde i firman. Vid faderns frånfälle några år senare övertog han firman och innehade den ensam till år 1913, då den ombildades till aktiebolag. Ernst Krüger blev bolagets verkställande direktör och denna post innehade han till år 1924, då den övertogs av ingenjör Hj. Lynander, som fortfarande innehar densamma. Arkitekt Ernst Krüger avled år 1926.

Firman har utfört en mångfald byggnader både bostadshus, fabriker, bank- och publika byggnader. Bland utförda arbeten kunna nämnas: fabriksbyggnaden för S.K.F., Gamlestadens Fabrikers A.B., Clas Johansson & CO väverier, A.B. Tobaksmonopolets magasin och fabriker i Göteborg, bankbyggnader för A.B. Göteborgs Bank, Skandinaviska Kredit A.B., och Länslasaretten i Borås och Vänersborg m.fl. samt bostadshus etc. Bl.a. Skeppsbron 5-6 (Merkur), Linnégatan 33 och Nya Allén 6. Vidare märkas fru Anna Ahrenbergs Stiftelse samt ett flertal villor i Lorensbergsområdet. De flesta av de uppförda byggnaderna äro även ritade och konstruerade av firman.” (Wendel s. 259-60)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Wendel s. 260 och visar Konstmuséet i Göteborg vilket firman uppfört.

SKFs byggnad, ur Wendel s. 260.

Referens

Wendel, B., Beskrivning över Göteborg med omnejd, Fournir, Stockholm, 1939